Ødsted Jerlev Lokalråd

Vedtægter

Reviderede vedtægter november 2010

§ 1 Formål

Rådets navn er Lokalrådet for Ødsted & Jerlev Sogne.

Det er Lokalrådets formål at være bindeled mellem Ødsted & Jerlev Sogne og Vejle Kommune.

Rådets opgave er at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udviklingen samt varetage sognenes interesser i samarbejde med overordnede myndigheder.

Lokalrådet skal indkalde til mindst 1 årligt borgermøde, samt forestå valghandlingerne og valg af folkevalgte medlemmer til lokalrådet.

Lokalrådet skal være uafhængigt af partipolitik.

§ 2 Afgrænsning

Lokalrådets virkeområde er Ødsted & Jerlev Sogne, Vejle Kommune.

§ 3 Lokalrådets sammensætning

Lokalrådet består af 7 medlemmer, som vælges ved offentlig valghandling for en periode på 2 år. På skift er 3 og 4 medlemmer på valg.Lokalrådet skal være repræsenteret af mindst 2 medlemmer fra hvert sogn.

Der vælges endvidere 2 suppleanter, der kan inddrages i lokalrådet uden stemmeret.

§ 4 Generalforsamling

Lokalrådet forestår, at der indkaldes til generalforsamling med 14 dages varsel.

Generalforsamlingen afholdes årligt i perioden 01/01 - 01/04 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetæller
 3. Lokalrådets beretning
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af årsregnskab
 6. Valg til Lokalrådet (vælges for 2 år). Hvert andet år er henholdsvis 3 og 4 medlemmer samt 1 suppleant på valg
 7. Valg af 2 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres i lokale medier samt på Lokalrådets hjemmeside senest 14 dage før mødets afholdelse.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Når mindst 50 borgere skriftligt anmoder formanden for Lokalrådet om afholdelse af et ekstraordinært møde med begrundet dagsorden, skal indkaldelse hertil ske senest 1 måned efter modtagelsen.

§ 5 Valg til lokalråd

Valgbar er enhver der har fast bopæl i Ødsted & Jerlev Sogne, og som er fyldt 18 år, og samme personer er stemmeberettigede.

Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har direktørstatus i Vejle kommune, kan ikke vælges til Lokalrådet.

§ 6 Ansvar

Formanden tegner Lokalrådet overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt.

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det første møde, senest 1 måned efter årsmødet.

Snarest efter konstitueringen har fundet sted, meddeles bestyrelsens sammensætning til Vejle Kommune.

Lokalrådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten formand eller næstformand.

Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.

Rådets møder er åbne. Dagsordnen bekendtgøres på lokalrådets hjemmeside.

Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue.

Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 7 Kassereren

Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler.

Regnskabet følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab forelægges Lokalrådet ved det første møde efter regnskabsafslutningen.

Der søges tilskud til Lokalrådets drift hos Vejle Kommune.

Regnskabet skal godkendes af Vejle Byråd.

§ 8 Sekretæren

Sekretæren skal føre beslutningsprotokol over møderne.

§ 9 Vedtægtsændringer

Ændringer af Lokalrådets vedtægter skal ske på en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Indkaldelse sker efter bestemmelserne i § 4.

Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Vejle Byråd

§ 10 Ophævelse

Lokalrådet kan nedlægges på et ekstra ordinært møde, med kun dette ene punkt på dagsordenen, og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Lokalrådets formue ved eventuel nedlæggelse skænkes til almene formål i lokalområdet Ødsted & Jerlev Sogne.

§ 11 Eksklusion

Modarbejder et medlem foreningen, kan vedkommende, efter at have haft lejlighed til at udtale sig på et årsmøde, ekskluderes af foreningen, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Således revideret og vedtaget på Lokalrådets generalforsamling den 15. november 2010

 

Oprindelige Vedtægter

§ 1 Formål

Rådets navn er Lokalrådet for Ødsted & Jerlev Sogne.

Det er Lokalrådets formål at være bindeled mellem Ødsted & Jerlev Sogne og Vejle Kommune.

Rådets opgave er at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udviklingen samt varetage sognenes interesser i samarbejde med overordnede myndigheder.

Lokalrådet skal indkalde til mindst 1 årligt borgermøde, samt forestå valghandlingerne og valg af folkevalgte medlemmer til lokalrådet.

Lokalrådet skal være uafhængigt af partipolitik.

§ 2 Afgrænsning

Lokalrådets virkeområde er Ødsted & Jerlev Sogne, Vejle Kommune.

§ 3 Lokalrådets sammensætning

Lokalrådet består af 7 medlemmer, som vælges ved offentlig valghandling for en periode på 2 år, dog skal 3 af de 7 medlemmer på valg i 2009. Lokalrådet skal være repræsenteret af mindst 2 medlemmer fra hvert sogn.

Der vælges endvidere 2 suppleanter, der kan inddrages i lokalrådet uden stemmeret.

§ 4 Generalforsamling

Lokalrådet forestår, at der indkaldes til en årlig generalforsamling, med 14 dages varsel.

Generalforsamlingen afholdes i perioden 15/10 -15/11 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af 2 stemmetæller
 3. Lokalrådets beretning
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Forelæggelse af årsregnskab
 6. Valg af lokalrådet (vælges for 2 år). 
  I 2009 vælges / genvælges 3 medlemmer, samt 1 suppleant. 
  I 2010 vælges /genvælges 4 medlemmer, samt 1 suppleant
 7. Valg af 2 revisorer, samt 1 suppleant
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen bekendtgøres i Lokale medier senest 14 dage før mødets afholdelse.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Når mindst 50 borgere skriftligt anmoder formanden for Lokalrådet om afholdelse af et ekstraordinært møde med begrundet dagsorden, skal indkaldelse hertil ske senest 1 måned efter modtagelsen.

§ 5 Valg til lokalråd

Valgbar er enhver der har fast bopæl i Ødsted & Jerlev Sogne, og som er fyldt 18 år, og samme personer er stemmeberettigede.

Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har direktørstatus i Vejle kommune, kan ikke vælges til Lokalrådet.

§ 6 Ansvar

Formanden tegner Lokalrådet overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt.

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det første møde, senest 1 måned efter årsmødet.

Snarest efter konstitueringen har fundet sted, meddeles bestyrelsens sammensætning Vejle Kommune.

Lokalrådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten formand eller næstformand.

Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.

Rådets møder er åbne. Dagsordnen bekendtgøres på lokalrådets hjemmeside.

Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue.

Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ 7 Kassereren

Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler.

Regnskabet følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab forelægges Lokalrådet ved det første møde efter regnskabsafslutningen.

Der søges tilskud til Lokalrådets drift hos Vejle Kommune.

Regnskabet skal godkendes af Vejle Byråd.

§ 8 Sekretæren

Sekretæren skal føre beslutningsprotokol over møderne.

§ 9 Vedtægtsændringer

Ændringer af Lokalrådets vedtægter kan ske ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Indkaldelse sker efter bestemmelserne i § 4.

Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Vejle Byråd

§ 10 Ophævelse

Lokalrådet kan nedlægges på et ekstra ordinært møde, med kun dette ene punkt på dagsordenen, og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Lokalrådets formue ved eventuel nedlæggelse skænkes til almene formål i lokalområdet Ødsted & Jerlev Sogne.

§ 11 Eksklusion

Modarbejder et medlem foreningen, kan vedkommende, efter at have haft lejlighed til at udtale sig på et årsmøde, ekskluderes af foreningen, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

 

Vedtægterne er revideret og godkendt på Lokalrådets generalforsamling den 15. oktober 2009